Het onderwijs

Het onderwijs op de SSVOZ

De SSVOZ vindt het van belang aanzienlijk méér te bieden dan de voor het diploma noodzakelijke leerstof. Op de scholen wordt de lestijd anders verdeeld dan op de meeste scholen het geval is, daardoor kunnen wij onze leerlingen bijvoorbeeld allerlei hulp- en keuze-uren (verrijkingslessen) aanbieden, veelal op algemeen vormend terrein. Iedere school levert de eigen leerlingen een toegesneden aanbod. Enkele scholen binnen de SSVOZ kenden al een lange traditie van projectonderwijs. Samenwerking tussen meerdere vakken bevordert dat leerlingen beter de samenhang gaan zien in de leerstof die zij moeten verwerken. Die samenhang is een belangrijk uitgangspunt.

Omdat de SSVOZ ook voorhoedeschool voor Informatie- en Communicatie Technologie is, zal het onderwijs dat met behulp van computers (cd-rom, internet) gegeven wordt, de komende jaren snel toenemen. De docenten en overige medewerkers van de SSVOZ zijn, voor zover nog nodig, nageschoold.

De SSVOZ wil de meerwaarde die brede scholengemeenschappen kunnen bieden, realiseren binnen een aantal kaders. De school biedt onderwijs ‘op maat’, door middel van duidelijk geprofileerde leerwegen, onder handhaving van een redelijke kleinschaligheid en met behulp van een optimale leerlingbegeleiding.

Enkele uitgangspunten

Het onderwijs wordt aangeboden op een wijze die aansluit op het niveau van de individuele leerling. De SSVOZ biedt duidelijk geprofileerde leerwegen aan: praktijkonderwijs, de beroepsgerichte leerwegen, de theoretische leerweg met een vmbo-t/havo brugklas en een ‘lyceumleerweg’ havo/atheneum/gymnasium. De wijze waarop aan deze leerwegen vorm wordt gegeven, biedt goede mogelijkheden voor de interne doorstroming van de leerlingen.

De scholen creëeren een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk een optimale leerlingbegeleiding toe te passen. De SSVOZ biedt een leerlinggerichte vorm van onderwijs die gekenmerkt wordt door een grote mate van zorgvuldigheid. De SSVOZ als totaal maakt gebruik van de specialistische kennis die aanwezig is in de afzonderlijke locaties.

Door middel van gerichte personeelszorg en het openstaan voor ouder- en leerlingparticipatie stimuleert de school de betrokkenheid van alle geledingen. De stichting wil voortdurend inspelen op nieuwe onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor blijvend een vernieuwingsgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod kan worden gegarandeerd.

Onderwijskundige doelen

De scholen bieden onderwijs op het niveau dat voor de individuele leerling haalbaar en wenselijk is. De leerling loopt een leertraject af dat een goede kans op succes verschaft bij de gewenste vervolgopleiding en dat hem of haar vervolgens in staat stelt zelfstandig te functioneren als volwassen individu.

De scholen behalen met alle haar toevertrouwde leerlingen maximale resultaten ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom. De scholen leggen zichzelf de verplichting op, iedere ingeschreven leerling binnen de scholengemeenschap optimaal te begeleiden. De scholen bieden de leerling een veilige en prettige leer- en leefomgeving.

De scholen verzorgt een breed vormingsaanbod waarin naast cognitieve elementen (kennisoverdracht), ook sociale, motorische, culturele en emotionele elementen aandacht krijgen. De scholen reiken de leerling een stelsel van normen en waarden aan, gebaseerd op gevoelens van wederzijds respect, onderling vertrouwen en solidariteit, waardoor de leerling in staat is actief en positief te participeren in een pluriforme maatschappij.