Missie en visie op onderwijs

De missie van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ)

 • De SSVOZ biedt een volledig en samenhangend geheel van opleidingen voor voortgezet onderwijs.
 • Het ontwikkelen van de talenten van de leerling, individueel of groepsgewijs, staat daarbij centraal.
 • De school ontleent haar inspiratie aan de culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke tradities van Europa.

Motto

De school kiest voor drie varianten om recht te doen aan zowel de meer praktisch, als de meer theoretisch georiënteerde leerlingen:
1. Samen werken aan jouw toekomst.
2. Talenten ontwikkelen tot prestaties.
3. Samen je talenten ontwikkelen.

De visie van de SSVOZ

Het leren

Het leren staat in het teken van de ontwikkeling van de talenten van de leerling. In die geest werken wij aan het verwerven van kennis en vaardigheden en de ontwikkeling van aanleg, houding en persoonlijkheid.

 • De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en werkt actief aan het ontplooien van zijn talent. We zien een leerling die:
 • het eigen leerproces stuurt en beïnvloedt
 • prestaties levert op zijn niveau
 • zich breed oriënteert en ontwikkelt
 • zowel zelfstandig als in groepsverband werkt, begeleiding krijgt waar gewenst en zorg waar nodig.
 • De school is verantwoordelijk voor alle voorwaarden voor het leren van de leerling.
  De school draagt daarom zorg voor:
 • een stimulerende en innovatieve leeromgeving
 • een samenhangend onderwijsconcept.

Medewerkers en organisatie

 • De medewerkers stellen hun werkzaamheden in dienst van het leren van de leerling.
 • Het personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van de instelling en die van alle betrokkenen.
 • De school is een lerende organisatie waarin samen (in wisselend teamverband) gewerkt wordt en van en met elkaar geleerd wordt.
 • Om de afgesproken kwaliteit van leerprocessen en opbrengsten te realiseren en te borgen heeft de school een eigen systeem voor kwaliteitszorg.
 • De medewerkers onderschrijven de missie en de visie van de school en dragen deze uit.

Ouders en leerlingen

 • De leerlingen en hun ouders onderschrijven de missie en de visie van de school.

Middelen

 • De school zet het geheel van financiële, materiële en organisatorische middelen in ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces van de leerlingen, de medewerkers en de instelling.