Picasso Lyceum

In de missie van het Picasso Lyceum staat dat het ontwikkelen van de talenten van de leerling, individueel of groepsgewijs, centraal staat. Vanuit onze overtuiging dat elk mens talenten heeft die in aanleg al aanwezig zijn en dat ieder mens de behoefte heeft zijn talenten te kennen en te ontwikkelen hebben wij dan ook als motto: Talenten Ontwikkelen tot Prestaties (TOP).

Het leren staat in het teken van de ontwikkeling van de talenten van de leerling. In die geest werken wij aan het verwerven van kennis en vaardigheden en de ontwikkeling van aanleg, houding en persoonlijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en werkt actief aan het ontplooien van zijn talent. We zien een leerling die het eigen leerproces stuurt en beïnvloedt, prestaties levert op zijn niveau, zich breed oriënteert en ontwikkelt, zowel zelfstandig als in groepsverband werkt en begeleiding krijgt waar gewenst en zorg waar nodig. De school is verantwoordelijk voor alle voorwaarden voor het leren van de leerling en draagt daarom zorg voor een stimulerende en innovatieve leeromgeving en een samenhangend onderwijsconcept.

Ons onderwijs is vernieuwend, uitdagend en dynamisch. Wij zorgen voor een betekenisvolle, contextrijke leeromgeving waarin leerlingen steeds meer kennis van zaken verwerven en vaardigheden ontwikkelen, keuzen kunnen maken die aansluiten bij hun interesses, kwaliteiten en talenten en uitgedaagd worden problemen en vraagstukken op te lossen in complexe concrete situaties en daarvoor toepassingen vinden. De kracht van ons onderwijs zit in de verbinding tussen die drie.

In de organisatie van ons onderwijs maken wij dat concreet in domeinen en afdelingen. In de domeinen vinden instructies en begeleiding in vakken en leergebieden plaats, evenals projecten en themawerk. Bovendien worden daarin TOP-klassen georganiseerd die leerlingen met extra belangstelling voor sport, cultuur, science of ict uitdagen om hun talenten voor die onderwerpen nóg verder te ontwikkelen. In de afdelingen gebeurt de persoonlijke begeleiding door de mentor, de oriëntatie op studie en beroep, de ondersteuning van leerlingen die willen versnellen en de ruimte voor het verwerven van sociaal- organisatorische vaardigheden.

Onze ondersteuning van de leerlingen is persoonlijk en betrokken. Wij bieden leerlingen instructie, coaching en begeleiding door experts die samenwerken in domeinen en in afdelingen. Wij helpen hen te reflecteren op eigen aanpak, eigen leren, eigen ontwikkeling en gaan daarbij uit van een zelfstandige werkhouding. De leerling neemt initiatief om anderen bij het leren te betrekken en is in staat om alleen of samen met anderen naar een resultaat toe te werken. Wij ondersteunen dat door een activerende didactiek, op reflectie gerichte begeleiding en studiewijzers. Ons onderwijs heeft dus een uitgekiende mix van vraag- en aanbodsturing.

Aansluitend bij persoonlijke ontwikkelingsvragen- en mogelijkheden van leerlingen, betekent een sterke individualisering van ons onderwijs door differentiatie naar:

  • Groepssamenstelling: klassikaal, kleine groepjes,
    heterogene groepjes homogene groepjes (bijvoorbeeld leerlingen met eenzelfde vraag)
  • Inhoud: bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de interesses van de leerlingen of de actualiteit.
  • Didactiek: instructie, ingaan op vragen, werken met themagroepjes, projecten enz.
  • Begeleiding: passend bij de eigen-aardigheden van de leerling.
  • Tempo: ruimte voor leerlingen om te versnellen en de mogelijkheid
    om extra begeleiding te krijgen bij die onderdelen waar de leerling moeite mee heeft.

Inhoudelijk en qua niveau sluiten wij minimaal aan bij de landelijk vastgestelde kerndoelen en exameneisen. Deze zijn relevant voor het voorbereiden van de leerling op zelfstandig functioneren in de maatschappij en toekomstige opleidings- en werksituaties.