College van Bestuur

De Stichting SVOZ is een openbare onderwijsinstelling. De gemeente Zoetermeer vormt echter niet het bevoegd gezag van de school.

In 1995 is er een bestuur gevormd (gemeenschappelijke regeling), bestaande uit leden van de gemeenteraad en van de Stichting (Voortgezet) Katholiek Onderwijs Zoetermeer. In januari 2005 is een nieuw bestuur ontstaan, opgericht volgens de normen en statuten voor een Openbare Stichting. In dit bestuur is de gemeenteraad niet meer vertegenwoordigd. In augustus 2011 is de Stichting SVOZ overgegaan naar een andere bestuurlijke inrichting, namelijk een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De Stichting SVOZ kent een éénhoofdig College van Bestuur. De heer drs. P.T.E. Reenalda is als voorzitter van het College van Bestuur het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het algemene schoolbeleid, met de nadruk op onderwijs- en personeel- gerelateerde aangelegenheden

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag voor:

  • Het Atrium (school voor praktijkonderwijs),
  • Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo) en
  • Stedelijk College (vmbo: alle leerwegen, tevens lwoo en leerwerktraject).

De Raad van Toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en onkostenvergoedingen van het College van Bestuur. De Stichting SVOZ volgt als lid van de VTOI de CAO voor bestuurders in het onderwijs. Bezoldiging vindt plaats conform de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT2).