Code Goed Onderwijsbestuur

Goed onderwijsbestuur richt zich op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en vormt het knooppunt tussen de interne organisatie en de omgeving. Het is cruciaal voor de leerling, medewerker en ouder/verzorger.

Binnen de Stichting SVOZ zijn cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie over, afwegingen bij en handelen naar normen en waarden belangrijke thema’s. Kernwaarden als integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie zijn leidend voor de manier, waarop het College van Bestuur en de Raad van Toezicht  hun taken en rollen vervullen.

Als lid van de VO-raad volgt de Stichting SVOZ de Code Goed Onderwijsbestuur. De code bevat eisen m.b.t. verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Ook moet de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden vermeld in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten openbaar worden gemaakt.

De Stichting SVOZ beschikt sinds 2011 over een Handboek Governance. Gebleken is, dat de stichting hiermee een goede invulling geeft aan de Code Goed Onderwijsbestuur en beschikt over veel van de vereiste reglementen en protocollen.

Na de toevoeging van een integriteitscode, een reglement criteria nevenfuncties bestuurder(s) en de actualisering van de klokkenluidersregeling (september 2017) is de stichting “code-proof”. Het Handboek Governance  is volgens de lidmaatschapvoorwaarden van de VO raad  gepubliceerd op de website van de stichting.