Identiteit SSVOZ

De Stichting SVOZ is een instelling voor openbaar voortgezet onderwijs. Het openbaar onderwijs is een publieke voorziening die voor iedereen openstaat. De algemene toegankelijkheid is wettelijk gegarandeerd. Tevens bepaalt de wet dat het openbaar onderwijs geen specifieke levensbeschouwing propageert, maar aandacht besteedt aan de pluriformiteit van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en het onderkennen van de betekenis van deze pluriformiteit.

Onze missie is het garanderen van het karakter en de inrichting van het openbaar voortgezet onderwijs. Onze kernbegrippen zijn brede toegankelijkheid, maatschappelijke voorbereiding, actieve pluriformiteit en actieve participatie.

De identiteit van het openbaar onderwijs komt tot uitdrukking in het respect voor ieder individu, ongeacht afkomst, ras, geloof of persoonlijke overtuiging, en het actief nastreven van een pluriform maatschappijbeeld.

De Stichting SVOZ kent naast deze opvatting een specifieke inbreng van levensbeschouwelijke aard, die door statuten, bestuur en toezichthouders wordt gewaarborgd. Het naleven van bepaalde normen en waarden, de wijze waarop leerlingen en medewerkers binnen onze scholen  met elkaar omgaan, en de verdieping en verrijking, die tot uitdrukking komen in verdiepingscursussen en projecten.

Dit alles toont, dat Stichting SVOZ haar leerlingen heel wat méér wil meegeven dan alleen het diploma, hoe belangrijk dit ook is. Een bewust kleinschalige aanpak op drie scholen en een actief veiligheidsbeleid garanderen een op de leerling toegesneden benadering.

Missie

De stichting heeft haar primaire functie en permante opdracht geformuleerd in onderstaande missie:

De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilig leerklimaat, dat toegankelijk is voor iedere leerling uit Zoetermeer en omstreken. Op onze scholen bieden wij onderwijs op alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Op basis van bovenstaande missie hebben wij ons toekomstbeeld geformuleerd. Oftewel wie wij als SSVOZ willen zijn. We schetsen hiermee zowel een toekomstbeeld als onze activiteiten van vandaag gericht op het realiseren van dit toekomstbeeld. Deze visie geeft ons focus op onze keuzes en prioritering van onze activiteiten.

Visie

Een visie kan niet zonder het formuleren van onze kernwaarden. De kernwaarden van de stichting zijn ons kompas in de manier van handelen en samenwerken met onze leerlingen, de ouders/verzorgers, medewerkers, Raad van Toezicht, onze externe partners en de maatschappelijke omgeving.

Wij zijn ons ervan bewust, dat het benoemen van onze kernwaarden vooral tot uiting moet komen in ons handelen, houding en gedrag. Er ligt een belangrijke taak bij alle medewerkers om vanuit zijn of haar rol binnen de organisatie te handelen naar de kernwaarden. Leidinggevenden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie om de kernwaarden te vertalen naar gedrag van hun teamleden. De kernwaarden zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor onze cultuur.

  1. Wij staan voor een veilige leeromgeving, waarin leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd hun talenten, kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en om te zetten in prestaties.
  2. Wij creëren voorwaarden voor leerlingen en medewerkers om doelgericht te werken aan hun eigen ontwikkeling en om daarvoor zelf de touwtjes in handen te nemen.
  3. Iedereen is uniek: wij geven elkaar persoonlijke aandacht en erkennen elkaars kwaliteiten.
  4. Wij onderscheiden ons doordat we het lef hebben voortdurend nieuwe mogelijkheden te benutten om ons onderwijs te verbeteren en te ontwikkelen.
  5. Eén en één = drie.

Wij werken voortdurend aan een hechte relatie tussen leerlingen, ouders/verzorgers en school.

De Stichting staat middenin de samenleving en legt continue de verbinding met haar omgeving. In de relaties met onze samenwerkingspartners benutten wij elkaars mogelijkheden, inspireren én versterken wij elkaar.

Kernwaarden

  • Autonomie

Wij stimuleren zelfredzaamheid en het geven en nemen van (eigen) verantwoordelijkheid.

  • Eerlijk en oprecht

Wij zijn transparant, congruent en eerlijk in onze communicatie, samenwerking en bejegening.

  • Ontwikkeling

Verandering is onvermijdelijk, groei en ontwikkeling heeft een duurzaam positief effect op het individu en zijn of haar omgeving. Iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en neemt daarbij zijn of haar verantwoordelijkheid.

  • Veiligheid

Wij staan voor een veilige (leer- en/of werk-)omgeving, waarin iedere leerling, medewerker en samenwerkingspartner zich gerespecteerd en aanvaard voelt ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid.

  • Vertrouwen

Vertrouwen geven en (zelf)vertrouwen hebben zijn belangrijke aspecten in alle vormen van onze samenwerking. Vertrouwen creëren we door professioneel handelen, positieve intenties, integriteit en goede communicatieve vaardigheden.