Medezeggenschap

Opbouw Medezeggenschap

De Scholen Combinatie Zoetermeer en Het Atrium zijn onderdeel van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt, dat aan iedere school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. In de regel betekent dit, dat ieder Brin-nummer een MR dient te hebben.  Omdat onder de SSVOZ meer dan één school valt, is het op basis van de WMS verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben.

Vertaald naar de situatie van de Stichting SVOZ geldt de onderstaande structuur.

  • Wettelijk verplicht: MR voor Het Atrium (21KM);
  • Wettelijk verplicht: MR voor de Scholen Combinatie Zoetermeer (25GA);
  • Wettelijk verplicht: GMR voor de Stichting SVOZ.

De Scholen Combinatie Zoetermeer kent twee vestigingen, namelijk  het Picasso Lyceum en het Stedelijk College. De WMS geeft de vestigingen de mogelijkheid een eigen medezeggenschapsraad te organiseren. Op grond van artikel 20.1 WMS hebben het Picasso Lyceum en het Stedelijk College een deelraad )dMR) ingesteld.

De medezeggenschap binnen de Stichting SVOZ is als volgt georganiseerd

Op vestigingsniveau

De SSVOZ kent een medezeggenschapsstructuur, waarbij het Picasso Lyceum en het Stedelijk College een eigen deelraad hebben. Een deelraad is wettelijke afgeleid van de medezeggenschapsraad en heeft vergelijkbare bevoegdheden. Een deelraad kan zich alleen bezighouden met die onderwerpen, die betrekking hebben op dat deel van de school, waarvoor de deelraad is ingesteld. Wanneer een voorstel betrekking heeft op de Scholen Combinatie Zoetermeer dan is dat niet iets waar de deelraad over beslist. Een dergelijk voorstel moet behandeld worden in de MR van 25GA. De vestigingsdirecteuren van de desbetreffende scholen voeren het overleg met de deelraad.

De samenstelling van de deelraden is als volgt:

Samenstelling dMR Picasso Lyceum

Personeel:
De heer D. Westdijk (voorzitter)
Mevrouw M. Jongma (secretaris)
Mevrouw M. Kousen
De heer J. Rosier

Ouders/verzorgers:
Mevrouw E. Zandvliet
Mevrouw D. de Adelhart Toorop

Leerlingen:
Timo Zandvliet
Selja Kikstra

Samenstelling dMR Stedelijk College:

Personeel:
Mevrouw F. Razab-Sekh (voorzitter/penningmeester)
De heer A. van der Linden (secretaris)
Mevrouw E. Middendorp
De heer R. van Tilburg

Ouders/verzorgers:
De heer F. Scholtes
Vacature

Leerlingen:
Vacature
Vacature

Op schoolniveau

Op schoolniveau vindt de medezeggenschap plaats in de medezeggenschapsraden van Het Atrium en de Scholen Combinatie Zoetermeer. De bestaande structuur en reglementen voor de scholen voor VO – met technische aanpassingen vanwege de gewijzigde bestuursstructuur in principe ongewijzigd gecontinueerd. De vestigingsdirecteur van Het Atrium voert het overleg met de MR van 21KM. De vestigingsdirecteuren van het Picasso Lyceum en Stedelijk College voeren via de deelraden – waar nodig – het overleg met de MR van 25GA.

Samenstelling MR Het Atrium (21KM)

Personeel:
Mevrouw W. van Zijl (voorzitter/penningmeester)
Mevrouw M. Govers (secretaris)
Mevrouw R. Weerheim

Ouders/verzorgers:
Mevrouw M. Zeeman
De heer M. Kindt
Vacature

Samenstelling MR Scholen Combinatie Zoetermeer (25GA)

Personeel:
Mevrouw F. Razab-Sekh (voorzitter)
Mevrouw M. Jongma (secretaris)
De heer A. van der Linden
De heer D. Westdijk

Ouders/verzorgers:
Mevrouw E. Zandvliet
De heer F. Scholtes

Leerlingen:
Timo Zandvliet
Vacature

Op Stichtingsniveau

Op stichtingsniveau wordt over de aangelegenheden die de gehele organisatie aangaan, bijvoorbeeld strategisch beleidsplan, werkgeversbeleid, begroting en jaarrekening, overleg gevoerd door het College van Bestuur met een delegatie van de GMR. Dit gezamenlijke overleg op stichtingsniveau is uitgewerkt in een convenant van het College van Bestuur met de GMR en als annex aan de statuten voor de medezeggenschap voor de GMR gehecht.

Samenstelling GMR SSVOZ:

Personeel:
Mevrouw F. Razab-Sekh (voorzitter/penningmeester)
Mevrouw M. Jongma (secretaris)
De heer A. van der Linden
De heer D. Westdijk
Mevrouw W. van Zijl
Mevrouw M. Govers

Ouders/verzorgers:
Mevrouw E. Zandvliet
Mevrouw M. Zeeman
De heer M. Kindt
De heer F. Scholtes
Vacature

Leerlingen:
Timo Zandvliet
Vacature

Vergaderschema

De deelraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In deze vergaderingen worden zaken besproken die alleen het Stedelijk College of het Picasso Lyceum aangaan. De vergaderingen van de deelraad vinden veelal ’s avonds plaats op de vestiging.
De MR vergadert ongeveer 3 tot 4 keer per jaar. Deze vergaderingen betreffen zaken die de scholen Stedelijk College en het Picasso Lyceum aangaan.

De GMR komt ongeveer 3 keer per jaar bijeen of zoveel meer als noodzakelijk wordt geacht. In deze vergaderingen worden zaken besproken die de hele SSVOZ betreffen.

Vergoeding

Voor het bijwonen van de vergaderingen ontvangen zowel ouders als leerlingen een vergoeding van 45,= euro per vergadering. Deze vergoeding wordt bruto uitgekeerd.